Základné pojmy súvisiace s pôžičkou

Základné pojmy súvisiace s pôžičkou

Prinútila vás vaša finančná situácia rozmýšľať o pôžičke? Predtým, než si niektorú z rôznych druhov pôžičiek vezmete, mali by ste poznať a ovládať základné pojmy týkajúce sa pôžičky. Je to kvôli tomu, aby ste vedeli čo je v zmluve napísané, a aby ste nepodpísali nejakú nevýhodnú zmluvu, ktorou by ste sa mohli dostať do ešte horšej situácie.

Definície pojmov

Pôžička – poskytnutie peňazí za úrok. Veriteľská spoločnosť klientovi zapožičia peniaze na určité obdobie, v ktorom je dlžník povinný pôžičku splácať. Ako odmenu za poskytnutie peňažnej sumy si klient účtuje úrok.

Dlžník – osoba, ktorá je na základe obchodnej zmluvy s úverovou spoločnosťou povinná zaplatiť prenajatú finančnú čiastku vrátane úrokov v určitom časovom období.

Veriteľ – osoba, ktorá požičala dlžníkovi peniaze. Má právo požadovať ich riadne uhradenie.

Úrok – úrok predstavuje odmenu za poskytnutie úveru. Je to suma daná percentom, vzťahujúca sa k celkovej sume úveru a určitému obdobiu, väčšinou ide o dobu jedného roka.

Splátka – peňažná čiastka, ktorú klient pravidelne spláca veriteľovi. Obsahuje úroky, poplatky aj poistné.

Splátkový kalendár – časový harmonogram postupného plnenia záväzkov voči veriteľovi. Je tu presne uvedená výšky dlžnej sumy a dátum splatnosti jednotlivých splátok.

RPSN – ročná percentuálna miera nákladov zahŕňa všetky náklady úveru vrátane dodatočných platieb, ktoré musí dlžník zaplatiť v súvislosti s úverom, a je vyjadrená ako ročné percento z celkovej čiastky úveru.

Tak toto sú základné pojmy, ktoré by ste mali poznať a ovládať. Pri podpise zmluvy o pôžičke, hlavne na veľké sumy, je lepšie, ak tým poveríte právnika.