Vedecké publikácie

0

Ako charakterizovať cloud computing?

Cloud computing možno charakterizovať ako nový model poskytovania a využívania IT služieb a to pomocou informačných technológií. Názov pochádza z angličtiny a možno ho voľne preložiť ako výpočtové mračno. Ide o to, že tzv. mračno predstavuje zhluk určitých výpočtových prostriedkov, ktoré nie sú z pohľadu užívateľa viditeľné, pretože jeho infraštruktúra je skrytá.

0

Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Výsledky a diskusia

Priestorová premenlivosť K (-2 cm) v horizontálnom smere Vymeriavanie K(-2 cm) bolo prevedené minidiskovým infiltromerom. Na výskumnej ploche bol vytýčený grid s mierami 150×150 cm, ktorý bol rozdelený na 9 rovnakých štvorcov s mierami 50×50 cm (Obr.1). V strede každého z nich boli vo vzdialenosti cca 2 cm od seba urobené 3

0

Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Materiál a metódy

Bádateľská rovina Merania boli urobené na mieste Mláky II pri Sekuliach na juhozápadnom Slovensku. Študovaná oblasť je súčasťou geomorfologického celku Dolnomoravský úval, ktorý je najsevernejším výbežkom Viedenskej panvy, ktorá je súčasťou Panónskej panvy. Obec Sekule leží v severozápadnej časti Borskej nížiny pri sútoku riek Moravy, Dyje a Myjavy. Ráz okolia obce je nížinný.

0

Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Úvod

Nenasýtená hydraulická vodivosť (K(h)) je významnou pôdno-fyzikálnou vlastnosťou, najmä pri stanovení intenzity infiltrácie. Biologický pôdny vrchná vrstva (BPP) je poskladaný so siníc, rias, machov, hríbov a lišajníkov, ktoré pokrývajú vrchná plocha zeminy. Živočíchy obsiahnuté v BPP produkujú polysacharidy, ktoré môžu podstatne ovplyvniť hydrofyzikálne charakteristiky nielen vrchná plochau zeminy ale aj pôdneho profilu