Vzdelávať zamestnancov sa oplatí!

Vzdelávania a rozvoj zamestnancov sa stali prioritou číslo jeden takmer vo všetkých renovovaných a spoločensky zodpovedných podnikoch a inštitúciách. Vo všeobecnosti by sme mohli vzdelávanie a rozvoj zamestnancov charakterizovať ako nepretržitý a organizovaný proces, ktorý je napojený na pracovnú činnosť. Vzdelávanie zamestnancov je jednou z foriem celoživotného vzdelávania, ktoré prináša mnohé výhody tak pre jednotlivých vzdelávaných zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov.

Výhody vzdelávania pre samotných zamestnancov spočívajú najmä v nových znalostiach a zručnostiach, ako aj v uspokojení osobných potrieb či v sebarealizácii. Vďaka vzdelávaniu sú zamestnanci sebavedomejší, dokážu lepšie komunikovať, riešiť problémy alebo zvládať stres. Zvýšenie spokojnosti a uznania sa takisto považuje za výhody, ktoré prináša vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Ako sme spomenuli, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prinášajú výhody aj pre zamestnávateľov. Okrem zlepšeného výkonu zamestnancov a zvýšenej kvalifikácie, zaraďujeme k výhodám aj rozvoj organizácie či zvýšenie produktivity práce. Vzdelávaní zamestnanci majú pocit, že zamestnávateľom na nich záleží, výsledkom čoho je zvýšená motivácia zamestnancov a narastajúca lojalita k zamestnávateľovi.

V každom podniku či organizácii prebieha vzdelávanie zamestnancov rozdielne, no fázy vzdelávania by mali byť všade rovnaké. Na začiatku je totiž všade potrebná analýza vzdelávacích potrieb, na ktorú nadväzuje plánovanie a realizácia vzdelávania. V závere vzdelávania je potrebné vyhodnotiť výsledky a ukázať, ako sa zamestnanci zlepšili. V súčasnosti sa môžeme stretnúť s viacerými metódami vzdelávanie, spomedzi ktorých sa najväčšiemu úspechu teší e – vzdelávanie, ako aj brainstorming, koučovanie či workshop. Dôležité sú tiež inštruktáže, asistovanie či riešenie problémových úloh.