Prečo vzdelávať zamestnancov?

Prečo vzdelávať zamestnancov?

Prax, ako aj dlhé roky skúseností ukazovali, že základným a prvoradým cieľom všetkých podnikov je dosahovanie zisku.  Avšak, súčasné moderné firmy čoraz častejšie považujú dosahovanie zisku, len za jeden zo základných cieľov, pričom o jeho primárnosti by sa dalo diskutovať. Moderné firmy kladú dôraz na spoločenskú zodpovednosť a do popredia sa dostávajú informácie, znalosti či vzdelávanie. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že firmy, ktoré si chcú na trhu zachovať svoje postavenie a ktoré chcú uspieť v tvrdej konkurencii, musia brať ohľad na to, že žijeme v informačnej spoločnosti.

Znalosti ako také sú úzko späté s ľudskými zdrojmi, ktoré stále patria k nenahraditeľným súčastiam výrobného procesu. Kvalifikovaná pracovná sila totiž disponuje zásobou vedomostí, zručností či schopností a stáva sa tak významným determinantom úspechu celej firmy. Vzdelávanie zamestnancov má dvojaký význam. Prvá dimenzia vzdelávania zamestnancov pochopiteľne súvisí s prosperitou podniku, so zvyšovaním produktivity práce a v konečnom dôsledku sa premieta aj do rastúcej konkurencieschopnosti. Vzdelávanie zamestnancov má však na druhej strane aj obrovský význam pre samotných vzdelávaných, keďže nadobúdajú znalosti a zručnosti, vďaka ktorým sa im zvyšuje možnosť uplatnenia na trhu práce.

Keďže vzdelávanie zamestnancov nie je na trhu práce žiadnou novinkou, odborníci skúmali viaceré možnosti takéhoto vzdelávania a dospeli k názoru, že jeden z najefektívnejších prístupov k vzdelávaniu je realizácia uceleného súboru určitých vzdelávacích tréningov či programov, ktoré budú zamerané na konkrétne získavanie a prehlbovanie vedomostí či schopností zamestnancov. Odborníci upozorňujú, že mnohé podniky pristupujú k vzdelávaniu zamestnancov iba vtedy, keď je to už skutočne potrebné a v mnohých prípadoch naliehavé. Toto vzdelávanie sa nepovažuje za efektívne, keďže prebieha nesystematicky a neprináša požadovaný efekt, ktorý by sa odzrkadlil v práci zamestnanca.