Prečo sa stať doktorandom?

Prečo sa stať doktorandom?

Absolvovanie doktorandského štúdia, úspešné obhájenie písomnej práce a získanie titulu PhD. predstavuje najvyššie možné vzdelanie, aké môže študent dosiahnuť v Európe. Doktorandské štúdium predstavuje tretí, a zároveň najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania. Doktorandské štúdium je vynikajúcou príležitosťou pre každého študenta, ako si zvýšiť vzdelanie, užívať si výhody študenta a dostávať štipendium. PhD štúdium zvyšuje kredit každého absolventa a pozitívne vplýva na jeho budúce uplatnenie na trhu práce.

Doktorandské štúdium sa realizuje v podmienkach Slovenskej republiky, tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia. Väčšej obľube sa už tradične teší najmä denná forma štúdia, ktorá je bezplatná a titul sa dá získať už za tri až štyri roky, kým externá forma je spoplatnená a študent získa titul až po piatich rokoch štúdia.

Hoci doktorandské štúdium predstavuje lákavú možnosť ako si predĺžiť študentské časy, v súčasnosti prevláda trend, ktorý naznačuje, že o doktorandské štúdium má záujem stále menší a menší počet študentov. Pedagógovia jednotlivých vysokých škôl upozorňujú, že študentov odrádzajú najmä podmienky, za akých môžu titul získať. Sťažujú sa tak na nízke štipendium, ako aj fakt, že školiace pracoviská často zápasia s finančnými problémami, ktoré sa odrážajú na menej kvalitnej literatúre či obmedzeniach zúčastňovať sa konferencií či zahraničných študijných ciest. Okrem študentov sú skeptické aj mnohé firmy, ktoré považujú uchádzačov s PhD. titulom za príliš kvalifikovaných a preto mnohokrát v súvislosti s optimalizáciou nákladov na pracovnú silu si vyberú uchádzača o zamestnanie, ktorý tento titul nemá. Tento názor však nemajú všetci študenti či zamestnávatelia a stále častejšie sa hovorí o nevyhnutnosti titulu PhD., bez ktorého sa nezaobíde napríklad žiadny vedecký pracovník.