Koľko dnes stojí štúdium na vysokej škole?

Koľko dnes stojí štúdium na vysokej škole?

Ak porovnágirl-868784_960_720me súčasnosť s minulosťou, sme radi, že môžeme skonštatovať, že štúdium na vysokej škole sa stalo dostupnejšie a reálnejšie pre značnú časť verejnosti. Po ukončení strednej školy sa môžu študenti rozhodnúť medzi dvomi alternatívami. Prvá možnosť spočíva v rozhodnutí nájsť si zamestnanie  a druhou  je pokračovanie v štúdiu na verejnej alebo súkromnej vysokej škole, pričom sa študent môže rozhodnúť pre denné alebo externé štúdium. Externá forma štúdia na vysokej škole v podstate predstavuje spojenie spomenutých dvoch alternatív.

Mnohokrát však túžba po vzdelaní či na druhej strane nechuť ďalej navštevovať školu nie je jediným rozhodovacím faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie prihlásiť alebo neprihlásiť sa na vysokú školu. Dôležitým kritériom je totiž platenie školného a celkové financovanie nákladov spojených s navštevovaním vysokej školy. Každá verejná škola určuje pre svojich študentov ročné školné, ktoré závisí aj od charakteru daného študijného programu. Zákon o vysokých školách garantuje študentom verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia nulové školné. Samozrejme, ak študent neprekročil štandardnú dĺžku ustanovenú pre daný študijný program. Externé štúdium je spravidla spoplatnené, no prax ukazuje aj skúsenosť, kedy študenti verejnej vysokej školy neplatia školné ani v prípade, že študujú externou formou. Ak premýšľajú študenti strednej školy o štúdiu na súkromnej vysokej škole, musia rátať so školným, či sú študenti dennej alebo externej formy štúdia.

Štúdium na vysokej škole rozhodne nie je lacná záležitosť. Okrem samotného školného, musia študenti počítať s výdavkami na bývanie, stravovanie či cestovanie MHD. Treba si však uvedomiť, že všetky tieto náklady predstavujú investíciu do seba samých, ktorá sa im v budúcom živote vráti v podobe lepšej práce a vyššieho zárobku.