Keď je vzdelanie na prvom mieste!

Keď je vzdelanie na prvom mieste!

Vzdelaniu ako súhrnu znalostí a vedomostí, ktoré jednotlivec nadobúda v škole, pri praktickej činnosti, na školeniach či v každodennom živote sa prikladal význam už v minulosti, no o dôležitosti vzdelanej a inovatívnej spoločnosti sa dnes hovorí tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Je to práve znalostná ekonomika, ktorú odborníci považujú za najväčší motor súčasného hospodárstva, kedy sa stále viac a viac upúšťa od dôležitosti fyzickej práci a dôraz sa kladie na duševnú prácu, ktorej výsledky sa majú transformovať do výrobného procesu.

Najmä z tohto dôvodu sa začalo s rozsiahlymi zmenami vzdelávania už na základných a stredných školách. Tradičná forma vzdelávania, ktorá prebiehala na školách dlhé roky predstavovala akési jednosmerné odovzdávanie informácií od učiteľa k žiakom, ktorých úlohou bolo zreprodukovať odovzdané znalosti. Stále častejšie sa objavovala kritika v podobe absencie tvorivého prístupu či praktickej využiteľnosti nadobudnutých vedomostí. Starý zaužívaný prístup by mal byť postupne nahradený digitálnym vzdelávaním. Digitálne vzdelávanie spracováva aj národný projekt Moderné vzdelávanie, ktorý mal postupne zaviesť digitálne vzdelávanie na jednotlivých školách. Nové digitálne vzdelávanie predstavuje akúsi úplnú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využívaním informačných technológií, najnovších inovácií a moderných vyučovacích metód.

Digitálne vzdelávanie by malo prehĺbiť záujem jednotlivých žiakov a študentov o učivo. Očakáva sa akési spopularizovanie vzdelávania najmä v prírodných a technických smeroch, pričom základnou metódou by bolo využívanie digitálneho obsahu. Digitálne vzdelávanie vítajú tak učitelia, rodičia, ako aj žiaci. Prednosťou tohto typu vyučovania je najmä zapojenie sluchu a zraku, ako aj poukázanie na praktické využitie teoretických poznatkov.