Hravé kurzy angličtiny v škôlke

Hravé kurzy angličtiny v škôlke

Kreatívni učitelia dokážu dieťa jednoduchou formou vtiahnuť do výučby cudzích jazykov. Ideálne sú najmä audiovizuálne prvky výučby. Ak sa k tomu pridajú aj detské pesničky, dokáže vám škôlka vychovať anglicky hovoriace dieťa.

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Staré slovenské príslovie naberá v posledných rokoch úplne iné rozmery. Celosvetový trend totiž káže ovládať čo najviac cudzích jazykov. Kým generácia Y sa do styku s cudzími jazykmi dostala predovšetkým na základnej škole, nároky na dnešné deti sa neustále stupňujú. Nie je ničím výnimočným, ak žiak v prvej triede ovláda už základné slovíčka a dorozumievacie frázy.

Súčasným trendom sú najmä jazykové kurzy pre materské školy. Kým pred zhruba dvadsiatimi rokmi bola v školstve rovnováha vyučovacích hodín angličtiny a nemčiny, aktuálne dominuje celosvetovo žiadaný anglický jazyk. Aby si ho človek čo najlepšie osvojil a prijal ho, tak povediac, za vlastný, najlepšie je začať s jeho výučbou už v ranom veku. Ideálnym priestorom na rozvoj lingvistických znalostí je práve priestor materskej škôlky.

Kým klasické školy sú viazané školskými osnovami, škôlky poskytujú priestor a čas na výučbu formou hry. A práve hravý prístup je najvhodnejším spôsobom, ako začať s osvojovaním si jazyka. Dieťa v prvom rade nesmie mať pocit, že je do niečoho nútené. Preto by učitelia mali byť na kurzoch angličtiny kreatívni a využiť najmä audiovizuálne prvky výučby.

Vhodnou technikou na upútanie pozornosti sú najmä detské pesničky. Ak je to skladba umožňuje, je vhodné pridať aj rôzne pohybové aktivity. Mnoho pedagógov začína nadväzovanie prvých kontaktov pesničkou s abecedou. Ďalšou z alternatív je aj ukazovanie na okolité predmety a ich následné pomenovávanie či kreslenie na papier. Dôležité je však tento proces neustále opakovať, aby sa slovná zásoba v detskej hlave rozležala a ukotvila. S kvalitnou angličtinou zo škôlky sa bude totiž dieťaťu ľahšie začínať nielen v škole a aj v budúcom profesijnom živote.