Ako vzdelávať moderne? Digitálne!

Začiatky  90. rokov dvadsiateho storočia boli spojené s exponenciálnym rozšírením internetu, s masívnym rozšírením osobných počítačov, ako aj s rozširovaním a prehlbovaním ľudského poznania na základe nových, moderných spôsobov výučby. Digitálne technológie sa postupne stali veľmi efektívnym nástrojom aktívneho vzdelávania žiakov a študentov. Kým do 90. rokov zastávali žiaci a študenti úlohu pasívnych poslucháčov, s digitálnymi technológiami sa stávajú aktívnymi účastníkmi vyučovacieho procesu.

Digitálne vzdelávanie sa stalo vynikajúcou alternatívou klasického vyučovacieho procesu, kedy rozmach internetu podmieňuje a dopomáha aj stále väčšiemu a väčšiemu rozširovaniu digitálneho vzdelávania prostredníctvom elektronických kurzov, tak pre žiakov a študentov, ako aj absolventov či zamestnancov. Digitálne vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom elektronických kurzov a vzdelávanie prebieha na základe multimediálnych študijných materiálov, akými sú prezentácie, digitálne obrázky, animácie či odkazy na internetové stránky. K hlavným výhodám digitálneho vzdelávanie bezpochyby patrí využívanie multimediálnych prvkov, ktoré dopĺňajú výklad a dopomáhajú lepšiemu pochopeniu učiva, ako aj fakt, že tézy možno jednoducho aktualizovať pomocou informácií na webe. Pre zamestnaných účastníkov digitálnych kurzov je veľkou výhodou fakt, že sa štúdiu môžu venovať v ľubovoľnom čase, ako aj skutočnosť, že si môžu zvoliť vlastné tempo štúdia a študovať môžu kdekoľvek, kde sa dokážu pripojiť k internetu. Študenti a učitelia komunikujú elektronickou formou, pričom jednotliví študenti môžu spolupracovať aj s ostatnými účastníkmi kurzu prostredníctvom komentovania prác ostatných či zapájaním sa do online diskusií.

V posledných rokoch sa stalo digitálne vzdelávanie aj oblasťou záujmu kompetentných, kedy prebiehajú rôzne projekty, ktorých cieľom je prestavať vzdelávanie na základných a stredných školách tak, aby reflektovalo potreby trhu.